18 Aprel 2024 - 18 1445

18 Aprel 2024 - 18 1445

İmam Hüseyn (ə) şəhidlik məktəbinin ustadı

Müəllif: Fuad Nurullah

Kitab Əhli-beyt aşiqlərinin ruhuna ithaf olunur. Uca Yaradan şəhidlik rütbəsini Qurani-Kərimdə belə bə- yan edir: ِ ِھ ْم ِم ْن َخ ُوا ب ْ َحق ْم َيل َ َّ ِذ َين ل ِال َ ْضلِ ِه َوَي ْسَتْب ِش ُر َون ب ُ ِم ْن ف ِ َما َآت ُ اھ ُم َّالله ِ ِح َين ب َ ف َّال َر ْفِ ِھ ْم أ ل ْي ِھ ْم َوَال ُھ ْم َي ْح َزُن َون َ َخْو ٌف َعل "Onlar Allahın Öz mərhəmətindən onlara bəxş etdiyi nemətə (şəhidlik rütbəsinə) sevinir, arxalarınca gəlib hələ özlərinə çatmamış (şəhidlik səadətinə hələ nail olmamış) kəslərin (Axirətdə) heç bir qorxusu olmayacağına və onların qəm-qüssə görməyəcəklərinə görə şadlıq edirlər" (Ali-İmran, 170). Şəhid olan insanların bütün günahları bağışlanılar. Vətəninin, dövlətinin, torpağının, namusunun, bayrağının yolunda şə- hid olmaq hər kəsə nəsib olmayan böyük bir şərəfdir və möminlər üçün mükəmməl bir nemətdir.